Wie kan Tax-on-web 2024 gebruiken?

Tax on web 2024 gebruiken

Tax on web 2024, de meeste belastingplichtigen kunnen hun inkomsten en uitgaven in de personenbelasting aangeven via Tax-on-web: loon- en weddetrekkenden. gepensioneerden, werklozen, studenten, beoefenaars van vrije beroepen, handelaars, bedrijfsleiders… Ook belastingplichtigen die overeenkomstig forfaitaire grondslagen van aanslag Worden belast, kunnen hun aangifte indienen via het internet.

In bepaalde gevallen is het echter niet mogelijk om een aangifte via Tax-on-web in te dienen. De belastingaangifte via tax-on-web is niet mogelijk voor de aangifte van een in 2023 overleden belastingplichtige of indien u in 2023 weduwnaar of weduwe bent geworden. De tax-on-web toepassing kan evenmin worden gebruikt als u op 1 januari 2021 minder dan een jaar feitelijk gescheiden bent, en beide (ex-)partners elk afzonderlijk een aangifte willen indienen.

Als u zich in één van deze gevallen bevindt, dan hebt u slechts één mogelijkheid: de papieren versie van de aangifte. U vult de vereiste rubrieken in, u dateert en hand ondertekent het formulier en u verstuurt het per post.

Hoe krijg ik toegang tot tax-on-web 2024?

  • via een kaartlezer en uw elektronische identiteitskaart (elD)

Meer informatie in verband met de elD evenals de nodige informatie betreffende de installatie van de kaartlezer en software kan u terugvinden op www.eid. belgium.be. Om toegang te krijgen tot uw aangifte 0f taxbox, moet u bij de authenticatie procedure uw pincode invoeren.

download alles via hun site https://eid.belgium.be/nl

  • via itsme

Op www.myminfin.be kan u een itsme-account aanmaken. Sinds 2018 kan u 0p My Minfin mobiel inloggen via uw smartphone dankzij de itsme. itsme is de app waarmee u uzelf online identificeert. Voor meer info verwijzen we u naar www.doemaardigitaal.be.

  • via een beveiligingscode (Via mobiele app of via token) en een gebruikersnaam met wachtwoord.

Beschikt u nog niet over een elD, dan bestaat een alternatief in het aanvragen van een token. Een token is een kaart (met de afmetingen van een bankkaart), die 24 persoonlijke codes bevat. Wanneer u toegang wenst te krijgen tot uw aangifte, zal u verzocht worden om een gebruikersnaam, paswoord en tokencode die overeenstemt met een positie op het token in te vullen.

Indien u getrouwd bent of wettelijk samenwoont en u een gemeenschappelijke aangifte moet indienen, moet elke partner over een elD 0f token beschikken. Het spreekt voor zich dat de overheid alles in het werk stelt om het gebruik van de eID te stimuleren.

Eénmaal toegang tot uw taxbox, kan u uw aangifte invullen. Indien u deel 2 moet invullen (bv. winsten ontvangen uit een bijberoep) en dit niet zichtbaar is, wanneer u uw taxbox opent, dan kan u dit op elk moment toevoegen. Als u op ‘onderschrijven’ klikt, is uw aangifte ingediend. Uw aangifte wordt dan definitief verstuurd naar de FOD Financiën. In geval van een gemeenschappelijke aanslag (gehuwden of wettelijk samenwonenden) moeten beide partners de aangifte onderschrijven. In dat geval vraagt Taks-on-web aan de andere partner om de pincode van haar/zijn elD of gebruikersnaam, paswoord en persoonlijke codes in te geven om op haar/ zijn beurt de aangifte te onderschrijven. Wanneer beide echtgenoten of wettelijk samenwonende partners de aangifte hebben onderschreven, is de aangifte definitief ingediend bij de FOD Financiën. Wanneer uw aangifte definitief is ingediend, vindt u op de pagina ‘bevestiging van

(Elektronisch) aanslagbiljet Tax-on-web 2024

 

Sinds het aanslagjaar 2013 kan de belastingplichtige, mits hij een uitdrukkelijke verklaring in die zin aflegt, ervoor opteren om de aanslagbiljetten elektronisch te ontvangen via internetbankieren en Zoomit . Zoomit is een gratis service die door de meeste banken aangeboden wordt via hun internetban- kieren. Wenst u uw aanslagbiljet voortaan elektronisch te ontvangen via internetbankieren en Zoomit, dan kan u dat aan de administratie meedelen via www.myminfin.be of bij het elektronisch indienen van uw aangifte via Tax-on-web 2023. In dat geval geldt de aanbieding via dergelijke procedure als rechtsgeldige kennisgeving van het aanslagbiljet. Wanneer de belastingplichtige zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de voorgestelde werkwijze, wordt zijn aanslagbiljet hem uitsluitend elektronisch ter beschikking gesteld. Wanneer het aanslagbiljet betrekking heeft op een gemeenschappelijke aanslag, moeten beide belastingplichtigen zich uitdrukkelijk akkoord hebben verklaard. Na de succesvolle introductie voor de burgers in 2012 (meer dan 253 000 burgers vroegen hun aanslagbiljet via Zoomit te ontvangen) kregen in 2013 ook de mandatarissen de mogelijkheid om voor hun klanten voor Zoomit te opteren.

Wanneer de belastingplichtige via Tax-on-web bij het invullen van de aangifte of via MyMinfin zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de voorgestelde werkwijze, zal het aanslagbiljet hem nog uitsluitend via elektronische weg worden toegezonden. Via Tax-on-web 2021 of MyMinfin deelt de belastingplichtige aan de administratie volgende gegevens mee:

  • de bankrekening die de elektronische aanbieding via internetbankieren toelaat.
  • een persoonlijk e-mailadres indien hij een kennisgeving betreffende de elektronische aanbieding van zijn aanslagbiljet, wenst te ontvangen. Deze boodschap vervangt evenwel niet de officiële kennisgeving, ontvangen in het internetbankieren.
  • elke verandering van bankrekening.
  • de elektronische aanbieding zal worden beëindigd.
  • bij overlijden van de belastingplichtige
  • bij herroeping. deze herroeping  kan op ieder moment plaats vinden en kan uitsluitend via internetbankieren gebeuren.

Vanaf de beëindiging wordt het aanslagbiljet nog uit sluitend onder gesloten omslag aan de belastingplichtige overgemaakt.

Let op wanneer je vorig jaar de belastingaangifte hebt gedaan via tax-on-web dan zal je dit jaar geen bruine enveloppe ontvangen. Tenzij vorig jaar zeker is aangeduid dat je in 2019 toch een papieren versie ontvangt. Als je op 10/6/2024 nog geen enveloppe hebt ontvangen, dan zal je de optie van een papieren versie niet hebben gekozen. Dus je zal deze dan ook niet meer ontvangen. Om laattijdige belastingaangifte te vermeiden, kan je best inloggen en alles via Tax-on-web 2023 invullen.