Besparingtips myminfin tax on web 

Uitgaven die recht geven op een myminfin belastingvermindering via Tax-on-web 

Pensioensparen

kunt aan pensioen sparen doen door een individuele of collectieve spaarrekening re openen bij een financiële instelling, of een spaarverzekering te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij.

voorwaarden :

 • Maximum bedrag. max 960€ (30%) komt in aanmerking voor een belastingvermindering. Gehuwde en wettelijk samenwonende partners mogen elk max 960€ inbrengen. op voorwaarde dat de rekening op hun eigen naam staat.
 • min- en maximumleeftijd. Min 18 jaar, max 65 jaar.
 • duur van het contract. min 10jaar
 • één enkele rekening. je mag verschillende rekeningen hebben maar er wordt maar éénmalig een belastingvermindering opgenomen.

In principe wordt bij de uitbetaling een taks betaald van 8%.

(code 1361-94 en 2361-64)

Verwerven van nieuwe aandelen van groeibedrijven

Groeibedrijven hebben het regelmatig moeilijk op een kapitaal en lening te verkrijgen. Echter worden nieuwe banen gecreëerd en zijn ze van superbelang. De regering wil het slapend kapitaal van de Belg activeren en hiervoor wordt een belastingvermindering gegeven voor het investeren in groeibedrijven.

Wie heeft het recht op deze myminfin belastingvermindering?

deze vermindering is enkel van toepassing voor natuurlijke personen en niet voor vennootschappen. Echtgenoten en wettelijk samenwonende kunnen elk op hun naam aandelen verwerven en genieten van deze vermindering.

De vermindering bedraagt 25% en het maximum bedraag bedraagt 100000€. Deze optie is combineerbaar met investeren in een startende micro-onderneming en startende kleine vennootschap.

(Code 1334-24 en 2334-91)

Individuele levensverzekering en langetermijnsparen

Individuele levensverzekering en langetermijnsparen

myminfin Tax on web 2024, Federale belastingvermindering voor langetermijnsparen is een extra post waar je de aflossing van een hypothecaire lening voor een tweede verblijf mag invullen. Wel moet de woning gelegen zijn binnen de Europese unie. De kapitaalaflossingen mogen slecht vermeld worden in de mate dat ze betrekking hebben op een eerste schijf van de lening.

Ook de premies van een aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood , schuldsaldo verzekering,  geven recht op recht op een belastingvermindering.

Mijnminfin voorwaarden :

 • Contract aangegaan die daarbij alleen zichzelf heeft verzekerd.
 • Contract afgesloten voor de leeftijd van 65 jaar.
 • Contract aangegaan voor een minimumlooptijd van 10 jaar.
 • Bij leven, voordelen van het contract zijn ten gunste van de belastingplichtige.
 • Bij overlijden, de voordelen zijn ten gunste van de personen die bij het overlijden de volle eigendom of het vruchtgebruik verwerven. Of ten gunste van de echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloedverwanten tot de tweede graad.

myminfin belastingvermindering voor het aanschaffen van elektrische voertuig.

Sinds 2019 probeert de regering om het wagenpart groener te maken. Hiervoor is een belastingvermindering ingevoerd voor de aanschaf van een nieuwe elektrische motorfiets, driewieler of vierwieler. Voertuigen die nog niet zijn ingeschreven bij het DIV geven een voordeel.

myminfin welke voertuigen komen in aanmerking?

motorfiets : dit is een tweewielig voertuig met een motor waarvan de cilinderinhoud meer dan 50 cm3 bedraagt. Wanneer de motor beschikt over een inwendige verbranding en/of wanneer deze een door de constructeur opgelegde max. snelheid van meer dan 45km/u, speed pedelecs, dan valt deze buiten de belastingvermindering.

Driewieler : voertuig met op drie symmetrische geplaatste wielen.

Vierwieler : voertuig met een lege massa van ten minste 400kg, exclusief het gewicht van de batterij. de maximum toegelaten vermogen bedraagt ten hoogste 15kw.

Auto’s, voertuigen met hybride motor en elektrische fietsen zijn uitgesloten.
De belastingvermindering bedraagt 15% van de aanschafwaarde (inclusief opties en accessoires) met een max van 3070€ voor motorfiets of driewieler ( Code 1325-33 ) of 5040€ voor een vierwieler  ( code 1326-32 )

Dienstencheques en PWA-cheques

Dienstencheques worden door Sodexo uitgegeven en is een betaalmiddel waarmee we diensten kunnen laten uitvoeren het huishouden. Zo worden nieuwe banen gecreëerd en wordt het zwartwerk afgeremd. De dienstencheque mag alleen gebruikt worden voor “thuishulp van huishoudelijke aard” bij particulieren.

Maximum 500 cheques kunnen per jaar aangeschafte worden voor een totaal van 1470€ per persoon. De belastingvermindering bedraagt 30% terug te vorderen via de belastingaangifte.

PWA-cheques zijn in 2018 omgevormd naar het stelsel van “wijk-werkers”. Het nieuwe wijk-werken systeem dient voornamelijk als activeren werkgelegenheidsinstrument. Dit met als belangrijkste verschilpunt dat deze maximaal 12 maanden kan en mag duren. Het moet vooral bedoelt zijn als opstap naar werk. Als particulier kan je vooral dienst doen op PWA-cheques voor hulp bij bewaking, begeleiding of administratieve formaliteiten.

Als wijkwerker mag je max 60uur per maand en 630 uur per jaar klusjes doen. Het belastingvoordeel is beperkt tot ten hoogste 1470€ (samen met Dienstencheques) en de belastingvermindering bedraagt 30%

belastingkrediet voor toegekende Win-winleningen

Sinds 2006 worden particulieren aangemoedigd om geldmiddelen ter beschikking te stellen van startende onderneming. Wie als vriend , kennis of familielid een win-winlening toekent aan een bedrijf, geniet jaarlijks van een Vlaams belastingkrediet. Maximum bedrag dat kan geleend worden aan een onderneming bedraagt per belastingplichtige 50000€. Wanneer je getrouwd bent of wettelijk samenwoont dan kan je samen elk 50000€ lenen aan een onderneming. De kredietgever mag wel geen werknemer zijn van de onderneming die de lening krijgt. Een lening mag nooit langer zijn dan 8 Jaar en moet wettelijk geschreven worden bij een notaris. Het totale belastingvoordeel bedraag 2,5% van het uitgeleende bedrag

Fiscaal voordeel voor kinderopvangkosten

Sinds 2013 zijn uitgaven voor kinderoppas recht op een belastingvermindering. Om de myminfin belastingvermindering te verkrijgen moet men een beroepsinkomst hebben. Onder beroepsinkomst verstaan we winsten, baten, bezoldigingen, pensioenen, werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag (brugpensioen), loon,… wat echter niet onder beroepsinkomsten valt zijn sociale voordelen, uitkeringen van een individueel contract tegen lichamelijke ongevallen, onderhoudsuitkering of huurgeld. Voor gehuwden of wettelijk samenwonenden volstaat het dat een va beiden een beroepsinkomen heeft.

De myminfin belastingvermindering bedraagt per dag max 11,20€, ook wanneer de opvang voorbeeld 22€ per dag is mag er maar maximum 11,20€ per dag worden ingevuld op de belastingbrief.

Giften

Giften effectief gedaan in 2024 komen in aanmerking wanneer bepaalde voorwaarden zijn voldaan :

 • Minimum- en maximagrens : min. 40€ (gespreid over 12maanden), max. niet meer dan 10% van het totaal netto inkomen op jaarbasis met een max van 384300€.
 • Bewijs van betaling : enkel giften waarvan je een fiscaal attest krijgt hebben recht op belastingvermindering
 • Erkende instellingen : enkel giften aan erkende instellingen komen in aanmerking voor een belastingvoordeel. Lijst met erkende instellingen kan je hier terug vinden
 • Giften via crowdfundingplatform : Giften die een erkende instelling ontvangt via crowdfunding mogen maar dan moeten er wel bepaalde voorwaarden in acht genomen worden :

– Identificatie van de schenker moet duidelijk zijn
– De giften moeten toekomen op een rekening van de erkende instelling
– De erkende instellingen moeten de giften opnemen in de boekhouding
– De gift moet definitief en onherroepelijk en minimum 40€ bedragen

 

 • Giften aan politieke partijen : alle giften aan politieke partijen komen niet in aanmerking voor een belastingvermindering.
 • Online giften : online giften hebben dezelfde waarde als giften op financiële rekeningen. Ook moeten ze aan dezelfde voorwaarden als hierboven voldoen.
 • Onbaatzuchtige gift : Giften als betaling van een tegenprestatie komen niet in aanmerking voor een belastingvermindering

Woonbonus

Momenteel spreken we nog steeds van het oude systeem (leningen voor 2016) en een nieuw geïntegreerde woonbonus (vanaf 1/1/2016). De woonbonus wordt toegekend bij het aangaan van een hypothecaire lening voor de aanschaf van een eigen woning.

Oud systeem ( 30% – 50% van 2280€ + verhogingen ) :

Elke myminfin belastingplichtige heeft een voordeel van 2280€. Dit bedrag wordt verhoogd de eerst 10 jaar van de lening met 760€ en wanneer je 3 kinderen ten laste hebt dan zal dit bedrag nog eens verhoogd worden met 80€.

Nieuwe woonbonus : ( 40% van 1520€ + verhogingen ) :

Elke belastingplichtige heeft een voordeel van 1520€. Ook de eerst 10 jaar wordt dit bedrag verhoogd met 760€ en wanneer je 3 kinderen ten laste hebt zal ook dit bedrag verhoogd worden met 80€.

Herfinanciering van de hypothecaire lening, wanneer een herfinancieren wordt aangegaan voor een beter rentevoet te krijgen. Zal de woonbonus actief blijven van de eerste dag waarop de lening is gestart.

Heropname van de hypothecaire lening, wanneer een heropname wordt aangegaan zal de huidige woonbonus aangepast worden naar de nieuwe woonbonus.

bezoldigingen van een huisbediende

Wat is een huisbediende? 

Een huisbediende is een werknemer die in dienst wordt genomen om, tegen loon in ondergeschikt verband, taken uit te voeren als kok, verpleegster, keukenmeid, knecht… voor de privé behoefte van de werkgever of zijn gezin. De huisbediende moet op het moment van de indiensttreding sinds ten minste 6 maanden ofwel volledig uitkeringsgerechtigde werkloze ofwel gerechtigde van een bestaansminimum zijn.

Wie komt in aanmerking?

De belastingplichtige die de belastingvermindering willen genieten, moet zich als werkgever van huispersoneel laten inschrijven bij de RSZ. Als werkgever kan men slecht voor een huisbediende belastingvermindering krijgen. de belastingplichtige blijft de verkregen vermindering genieten wanneer hij, na de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, binnen een termijn van 3 maanden een andere huisbediende, die aan de wettelijke voorwaarden voldoet, in dienst neemt.

belastingvermindering

de belastingvermindering is gelijk aan 30% van het in aanmerking te nemen bedrag, dit is de helft van de wettelijk betaalde bezoldiging inclusief de RSZ bijdrage, met een maximum van €7690. De maximale bezoldiging die in aanmerking komt voor deze vermindering blijft bijgevolg ook beperkt tot €15380

( Code 1389-66 )